Novinářská soutěž 2018

Organizační pokyny k Novinářské soutěži CTP/Fijet Slovakia 2018

Uzávěrka dodání přihlášených prací je 10. prosince 2018 v 10:00 hodin. Soutěžní práce je třeba dodat ve třech exemplářích (případně jeden vytištěný originál a dvě kopie), u audio a video nahrávek 1 originál a 2 přepisy textu, v případě internetových výstupů link a 3x vytištěný text. Současně k soutěžním pracím připojte podepsanou přihlášku, která je k dispozici na www.czechtravelpress.cz (sekce Soutěže). Její součástí je souhlas soutěžícího s použitím jeho soutěžních materiálů pro účely propagace soutěže v míře obvyklé a s uvedením autorství. Případné výjimky je třeba konzultovat s organizátorem soutěže.

Soutěžní práce z České republiky odevzdá soutěžící na recepci v budově CzechTourism, Vinohradská 46, Praha 2. Obálku je třeba označit heslem "Soutěž CTP/Fijet Slovakia 2018", dále uvést datum předání prací na recepci, jméno a příjmení odesilatele (soutěžícího). Soutěžní práce adresujte na Czech Travel Press – k rukám Mgr. Marie Kysilkové, Vinohradská 46, Praha 2, 120 00.  

Soutěžní práce lze doručit nebo zaslat počínaje datem 1. července 2018 až do 10. prosince 2018.

Výbor České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press CTP, z.s. 

V Praze 21. 6. 2018