Czech Travel Press - 50 let

 

Od Klubu FIJET ČSSN až k České asociaci novinářů a publicistů cestovního ruchu (1965 – 2015)

 

 

I. Impuls ze zahraničí

Na podzim roku 1954 vznikla z iniciativy francouzských a belgických novinářů, specializujících se na cestovní ruch, Mezinárodní federace novinářů a spisovatelů cestovního ruchu (Federation Internationale des Journalistes et Écrivains du Tourisme – FIJET) se sídlem v Paříži. V tehdy rozděleném světě Západu a Východu nebyla politicky kontroverzní – jako své moto si vytkla: „Cestovní ruch – pas k míru“. Byla tak schůdná i pro Československý svaz novinářů (ČSSN). Sblížení vyvrcholilo vznikem „Klubu FIJET ČSSN“, jako jednoho z řady klubů, působících pod hlavičkou novinářského svazu. V roce 1965 KLUB FIJET ČSSN se již pravidelně začal zúčastňovat akcí, které FIJET každoročně pořádal – Kongresu, zasedání výkonného a řídícího výboru, udělování Zlatého jablka FIJET a Semináře pro mladé žurnalisty FIJET. Financováním příspěvku ve valutách byla pověřena tehdy největší čsl. cestovní kancelář ČEDOK (zal. 1920), neboť na rozdíl od ČSSN měla oprávnění operovat se zahraničními měnami. V čele mezinárodní činnosti klubu stál tajemník ČSSN Karel F. Zieris, který m.j. byl jazykově vybaven a byl bez potíží schopen na půdě FIJET komunikovat v oficiálním jazyce federace – francouzštině. Vzhledem k úzké vazbě mezi Klubem FIJET ČSSN a ČEDOKem počali brzy hrát důležitou roli ve výboru klubu pracovníci tiskového oddělení ČEDOKu, nejprve Jiří Tunkl a brzy nato i Miroslav Navara. Během prvních let činnosti klubu se zformovaly dvě jeho skupiny – česká a slovenská. Obě měly své výbory a z nich se postupně vyčlenil i výbor federální, který činnost koordinoval a vytvářel delegace, účastnící se mezinárodních akcí. Ve státní struktuře měly cestovní ruch na starosti tzv. Vládní výbory pro cestovní ruch, rovněž český, slovenský a federální. Logicky tedy brzy kluby se stejnou strukturou počaly s těmito výbory úzce spolupracovat. Výhodou činnosti Klubu FIJET za minulého režimu bylo plánování – co se objevilo v plánu, který byl schválen, to bylo automaticky finančně zajištěno. Ve vedení klubu se do roku 1989 vystřídali ještě bývalý válečný reportér na západní frontě Václav Straka, redaktor deníku Rudé právo Lumír Hrudka a šéfredaktor deníku Lidová demokracie Stanislav Toms. Ten po řadu let zastával také funkci člena výkonného výboru FIJET.

 

II. Proměny ve svobodné zemi

Revoluce v roce 1989 samozřejmě přinesla do činnosti novinářů zásadní změny. Klub FIJET ČSSN za sebou nezanechal žádné neblahé politické stopy a tak bez potíží přešel ze zaniklého svazu novinářů do nově vytvořeného Syndikátu novinářů ČR, pod svým původním názvem, jako jeden z jeho zájmových klubů. Plynulý přechod výrazně usnadnila skutečnost, že Miroslav Navara se na nově vzniklém syndikátu novinářů stal jedním z jeho zaměstnanců (vedoucí odd. péče o členy). Více než deset let klub FIJET v této formě působil s tím, že začlenění do Syndikátu novinářů - v souvislosti s jeho nepříliš zdařilým vývojem - postupně ztrácelo na významu, neboť ten pozbýval stále více jakékoli schopnosti činnost svých klubů podporovat. Proto plénum klubu rozhodlo o osamostatnění, ukončení vztahu k syndikátu a transformaci bývalého klubu do moderní podoby, odpovídající tehdejším potřebám. Pod názvem „Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu“ (dle zvyklostí ve federaci FIJET ve francouzštině „Association Tchéque des Journalistes et Écrivains du Tourisme“ – ATJET, později ATchJET) byla samostatně zaregistrována u MV ČR a své sídlo ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu otevřela na adrese Vinohradská 46, Praha 2, Vinohrady. Kolem přelomu tisíciletí asociace měla 60 členů a pracovala ve čtyřech zájmových sekcích (domácí cestovní ruch, mezinárodní cestovní ruch, elektronická média a skupina expertů).

 

III. Pro FIJET jsme udělali mnoho

Navzdory stísněným politickým poměrům v Československu, podléhajícím komunistické ideologii řízené z Moskvy, ve vztahu k cestovnímu ruchu se země chovala relativně liberálně. Např. když Konference UNESCO o cestovním ruchu v Římě roku 1963 v rámci svých závěrů vydala doporučení, aby ve snaze podpořit mír a dorozumění mezi národy jednotlivé země učinily maximum pro usnadnění mezinárodního cestování, Československo reagovalo jako první ze všech a zavedlo praxi vydávání vstupních víz na počkání na hranicích země. Motto „Cestovní ruch – pas k míru“ hrálo svou politicko-propagandistickou roli a tak i Klub FIJET ČSSN – zprvu ještě v přípravném stadiu svého vývoje - dokázal záhy organizovat řadu akcí z každoročního programu celé mezinárodní federace. První, v roce 1958, byla rovnou z tohoto programu nejdůležitější: v Praze a Karlových Varech se odehrál za účasti 42 zahraničních novinářů a spisovatelů 3. kongres FIJET. Následoval Řídící výbor FIJET a kolokvium na téma „Turistika v zimě“ v roce 1966 v Praze, Bratislavě a Vysokých Tatrách. Invaze armád Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a následující tzv. normalizace zapříčinila delší období, kdy jsme se poněkud odmlčeli. Komunisté nám přidělili ideologický dohled – do funkce federálního předsedy byl bez voleb dosazen Robert Jurák, bývalý kádrovák z Čs. paroplavby, současně dosazený do funkce ředitele zahraničního vysílání Čs. rozhlasu. Dlužno konstatovat, že opravdu dohlížel jen ideově, nikomu osobně neublížil. Až roku 1979 se podařilo zorganizovat Výkonný výbor FIJET v Praze. V té době bylo už členy federace FIJET 30 československých novinářů – 16 z České části a 14 ze slovenské části klubu. V roce 1980 se klub zúčastnil mezinárodní soutěže „O zlaté pero turistiky“, organizované ve spolupráci s Vládními výbory cestovního ruchu ČSSR, ČSR a SSR u příležitosti Světové konference cestovního ruchu v Manile na Filipínách. Na prvních třech místech národního kola se umístili Miroslav Navara (1.), Jiří Dvořák (2.), František Valach (3.). Po delší pauze se uskutečnil Řídící výbor FIJET v roce 1996 opět v Praze. Téhož roku na kongresu FIJET v Kolumbii byl zástupce ATchJET Miroslav Navara zvolen pokladníkem federace a tím i členem výkonného výboru FIJET. To přineslo výrazné oživení ve spolupráci českého klubu s mezinárodní federací. Když opomenutím vedení FIJET federace přišla o svou registraci v Paříži, podařilo se kritickou situaci vyřešit v Česku. Federace FIJET byla zaregistrována u MV ČR jako zájmové sdružení s mezinárodním prvkem a sídlo – FIJET Head Quarters – bylo pak v roce 2000 se souhlasem České centrály cestovního ruchu slavnostně otevřeno ve stejných prostorech, kde sídlila Česká asociace. Vyvrcholením českého vlivu ve FIJET byla volba Miroslava Navary II. viceprezidentem FIJET a Petra Kulhánka (v současné době druhým volebním obdobím primátor Karlových Varů) generálním tajemníkem FIJET. Čeští zástupci tak zastávali – oproti dosavadním zvyklostem - dvě vrcholné funkce v devítičlenném výkonném výboru FIJET. V tomto období se v České Republice uskutečnila řada mezinárodních akcí FIJET – roku 2003 Výkonný a Řídící výbor v Praze, v roce 2004 Výkonný výbor, spojený se slavnostním udělením ceny pro významné lokality mezinárodního cestovního ruchu - Zlaté jablko FIJET - moravské metropoli Brnu, v roce 2005 Výkonný výbor v Praze. V roce 2006 české mezinárodní angažmá vyvrcholilo uspořádáním 48. kongresu FIJET v Praze, Karlových Varech, Karlovarském a Západočeském kraji, jehož se zúčastnilo 330 zahraničních novinářů z Evropy, Asie, Afriky i Ameriky, kteří po návratu do vlasti pozitivně informovali o Česku jako pohostinné zemi, turisticky zajímavé a přitažlivé. V roce 2012 jsme uspořádali ještě zasedání Výkonného a Řídícího výboru FIJET, spojené se slavnostním udělením Zlatého jablka FIJET Českému Krumlovu. Po desetiletí Česká asociace zajišťovala také každoroční udělování ceny FIJET na základě zvláštního hodnocení poroty některému z filmů, soutěžících na Mezinárodním festivalu filmů a médií cestovního ruchu TOURFILM v Karlových Varech (nejstarší festival svého druhu na světě).

 

IV. Evropská federace turistického tisku

Kolem roku 2000 se rozdělila Italská asociace novinářů cestovního ruchu, jež byla členem FIJET, na dvě skupiny, z nichž jedna vyjádřila nespokojenost s poměry ve federaci a dala podnět ke vzniku Evropské federace turistického tisku, mimo FIJET, se sídlem v Římě. Protagonistou této iniciativy byl známý italský novinář, vydavatel a publicista, pořadatel Bienále turistické literatury a Mezinárodního filmového festivalu filmů cestovního ruchu – Antonio Conte. Stal se také jejím prvním prezidentem. Vzhledem ke kontaktu při příležitosti československého festivalu Tourfilm, kterého se pravidelně zúčastnil, přizval do Evropské federace i české zástupce. Při jednom z prvních zasedání byl viceprezidentem Evropské federace zvolen český zástupce Miroslav Navara. Během prvních let působení zasedala Evropská federace každoročně, zpravidla při příležitosti konání filmových festivalů v Itálii. I když federace existuje dodnes a vzhledem k evropské integraci by se dalo předpokládat, že před ní stojí zajímavá perspektiva, opak je pravdou - činnost stagnuje a promítá se pouze do každoroční organizace dvou mezinárodních festivalů filmů cestovního ruchu – v Lecce (Itálie) a Splitu (Chorvatsko), jichž je Antonio Conte čestným předsedou. Jiné iniciativy již nevyvíjí.

 

V. Česká asociace v posledních letech před jubileem

Poslední desetiletí v činnosti české asociace se nevyhnula některým změnám, jež si vyžádala doba. Ve funkci předsedy asociace se vystřídali Miroslav Navara, Bořek Homola, Petr Tiefenböck, Ivan Černý, v současné době tuto funkci zastává Jiří Pilnáček. Ivan Černý před lety přišel s iniciativou vytvořit z původně zájmového sdružení profesní organizaci, cosi blízkého odborům. Nechal vytvořit tomu odpovídající statut, změny v registraci, měl ideu výdělečné činnosti. Tento záměr se však realizovat nepodařilo, proto rezignoval. M. Navara mezitím navrhl z praktických důvodů uvést do praxe univerzální, krátký a srozumitelný název pro asociaci – Czech Travel Press. Návrh se ujal, užití je totožné jako v případě CzechTourism. Asociace dnes pracuje v sekcích – domácí cestovní ruch, mezinárodní cestovní ruch, gastronomie, senioři. Nabízí však i služby v oboru, od tiskových konferencí přes textovou tvorbu, organizaci různých druhů akcí a událostí, až po přípravu soutěží, seminářů, anket i testů v oblasti cestovního ruchu. Významnou část činnosti představuje i sledování vývoje nových trendů v oboru, technologií komunikace a jejich využití. Současný stav se vyznačuje stabilizací běžné agendy, spočívající ve spolupráci s institucemi a organizacemi cestovního ruchu v ČR, jako jsou MMR ČR, CzechTourism, ACK ČR, AHR ČR, AKC ČR, regionální centrály cestovního ruchu, ale i např. veletrhy cestovního ruchu BVV a Holiday World, magistráty metropolí, či jednotlivé subjekty cest. ruchu, jako jsou CK, hotely, apod.  Trvale je v popředí organizace tiskových konferencí, reportážních cest členů po vlasti i do zahraničí, jejich informační i vzdělávací podpora. V určitých obdobích asociace vyvolala i značný zájem ostatních novinářů o poznání rozsahu své činnosti – členové se totiž neomezili jen na vlastní novinářskou aktivitu, ale kromě toho pořádali výstavy, publikovali knihy, vystupovali v jiných médiích, včetně rozhlasu a TV a podíleli se na vzniku filmů. Součástí činnosti je i spolupráce se zahraničními centrálami a organizacemi cestovního ruchu, vesměs příležitostná, z níž vyplývají jak pozvání na presstripy, tak účast na veletrzích, tiskových konferencích, workshopech. Počet členů Czech Travel Press v posledních letech osciluje kolem stovky.

 

VI. Zánik spolupráce s federací FIJET, zrod nové mezinárodní organizace

World Travel Media Guild

Posledních několik let ve federaci FIJET bylo bohužel poznamenáno zcela neseriozním vývojem. Volby do vedení byly manipulovány, finance (včetně jejich použití) byly mimo kontrolu výborů, příležitostně zneužívány, běžná agenda byla zanedbávána, prezident federace, který je ve funkci 25 let, omezil náležitosti na rutinní minimum, což je po tolika letech logické. Napětí v organizaci vyústilo v deklaraci, žádající v mnoha bodech nápravu, kterou podepsalo a předložilo exekutivě celkem patnáct ze třiceti členských národních asociací. Zcela bez odezvy. Podobně byla ignorována řada e-mailů a oficiálních žádostí o nápravu ze strany asociací, partnerů i jednotlivců. Když během téměř tří let nebylo dosaženo nejmenšího výsledku, část národních asociací z FIJET vystoupila a po krátké době se dohodla o založení nové, solidní, důsledně profesionální a tudíž potřebné, funkční a pro partnery zajímavé organizace. Zakládajícími členy jsou Česko, Kanada, Mexiko, Nizozemí, Rumunsko, Rusko, Švýcarsko a USA. V prvním, zakladatelském výboru WTMG byl M. Navara zvolen viceprezidentem. Technicky nejschůdnější náležitosti se ukázaly být v České Republice, někdejší situace se tedy opakovala: v Česku byl ke dni 15.12.2014 Městským soudem pro Prahu zaregistrován do spolkového rejstříku Spolek médií cestovního ruchu (World Travel Media Guild - WTMG), v souladu s novým občanským zákoníkem ČR, na registrační a poštovní adrese Vinohradská 46, Praha 2, Vinohrady, ČR. O tomto postupu jednohlasně rozhodlo za naši asociaci plénum platících členů FIJET na mimořádné schůzce. Rok 2015, kdy slavíme 50 let své existence, tedy prožíváme záběh nové mezinárodní organizace, od které si slibujeme zajímavou budoucnost co do zahraničních aktivit.

 

VII. Na okraj jubilea

Padesát let není málo v životě lidském. Klubem a později asociací prošly minimálně tři generace novinářů, spisovatelů, redaktorů TV, rozhlasu a nyní i nejmodernějších komunikačních médií. Naší snahou vždy bylo prospívat oboru, kterému jsme zasvětili své úsilí - někteří celoživotní - spolupracovat se všemi partnery, s nimiž jsme se v oboru setkali, co nejlépe posloužit cestující veřejnosti, krátce - plně vyhovět závazkům, které jsme přijali prostřednictvím statutů a stanov svých organizací ať domácích, či zahraničních. Věříme, že se nám to během doby, kterou vzpomínáme, podařilo, že jsme mnoho nepokazili a že se proto můžeme s přiměřeným optimismem – byť doba je složitá a mezinárodnímu turismu příliš nenahrává – podívat do let nadcházejících. Opíráme se o půl století zkušeností a odhodlání nás neopouští…

 

Zpracoval: PhDr. Miroslav Navara

Viceprezident CTP