Podpora rozvoje turismu na Labi

Svazek Krkonoše se připojuje ...

Největší česká řeka Labe pramení na Labské louce v nejvyšších českých horách Krkonoších. Odkud teče na jih, poté na jihovýchod. U Pardubic se obrací k západu a posléze k severozápadu k Děčínu. Cestou přibírá řeku Vltavu. U Hřenska opouští Českou republiku do Spolkové republiky Německo. Fakticky spojuje dva evropské státy. Města a regiony při jejich březích, vědomy si narůstajícího významu a váhy přeshraniční spolupráce, k posílení integrity evropského celku a porozumění mezi jednotlivými národy, cítí jistou sounáležitost.

Obecně prospěšnou společností Zlatý pruh Polabí byl iniciován projekt, který si klade za cíl trvalou spolupráci na mezinárodní úrovni, zaměřenou na uskutečňování rozvoje turismu podél Labe. V té souvislosti i využití významné vodní cesty pro nejekologičtější druh dopravy, tj. vodní dopravu a podporu budování infrastruktury pro rozvoj vodní turistiky.

Na posílení projektu vzniklo MEMORANDUM o vzájemné spolupráci, k podpoře rozvoje vodního turismu na Labi a cestovního ruchu podél Labe se zahrnutím jejích přítoků, ke koordinaci, propagaci a rozvoji přistoupivších subjektů.

Svazek měst a obcí Krkonoše, jako území zrodu řeky Labe, se stal jedním z více než dvaceti subjektů, kteří se morální podporou a svým podpisem k MEMORANDU připojily.  Kamila Hlinková, výkonná ředitelka Krkonoš – svazku měst a obcí, potvrdila, že v současné době probíhají připomínková řízení materiálu.

„Ukázalo se, že spojení sil jednotlivých subjektů má velký význam. Zkušenosti jsou  čerpány od zástupců zahraničních ministerstev a zahraničních smíšených obchodních komor, především z Německa a Holandska, kde tyto projekty mají úspěšně za sebou. Vznikly např. přístavy a turisticky zajímavé lokality pro návštěvníky v dosud opomíjených místech, příležitosti obchodu pro podnikatele a v neposlední řadě pracovní příležitosti. V průběhu následujícího období proběhnou další pracovní setkání. V červnu bude Memorandum podepsáno jednotlivými zástupci, kteří do projektu vstoupili,“ uzavřela K. Hlinková.


Labe je největší česká řeka. Povodí Labe v České republice má rozlohu 51,4 tisíc km2 a odvodňuje téměř celé Čechy. S ostatními toky je celková rozloha povodí 144,1 tisíc km2. Na svém středním a dolním toku je Labe zároveň významnou dopravní vodní cestou, kterou po téměř celém toku kopíruje kvalitní železnice.