SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ ROKU

SPU_krajinotvorná_nádrž_na_toku_Mušalec_v_k._ú._Třanovice_po_úpravě

 

V Senátu Parlamentu ČR se uskutečnilo vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže Společné zařízení roku, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Záštitu nad soutěží převzal ministr zemědělství Marian Jurečka. Akce se zúčastnil senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil, senátor a místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Petr Šilar, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová a předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák.

Společná zařízení vytvořená v pozemkových úpravách mají velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Jejich význam v současné době, kdy se celospolečensky řeší negativní dopady klimatických změn, roste. Realizovaná společná zařízení, jako jsou mokřady, tůně, ochranné nádrže, meze, liniové i plošné výsadby, řeší aktuální problémy v krajině, jako je vodní a větrná eroze, prevence povodní i sucha, ale přinášejí i pestrost a rozmanitost krajiny. Společná zařízení jsou po ukončení pozemkových úprav převáděna většinou do vlastnictví obce. Ale mohou být převedena i do vlastnictví jiného vhodného subjektu. Příkladem může být Zemědělská a vodohospodářská správa, Lesy ČR. Vlastníkovi společného zařízení z vlastnictví vyplývá povinnost pravidelné údržby a oprav společného zařízení. V případě polních cest nebo nádrží to může být dosti nákladné. Plán společných zařízení je povinnou součástí komplexních pozemkových úprav. Je to vedle obnoveného katastrálního operátu v obvodu pozemkových úprav jejich podstatný výsledek. Skládá se z textové a mapové části, zpravidla bývá doplněn o další obrazové, grafické a výpočetní přílohy. Je vyhotovován jako povinná součást pozemkových úprav od roku 1991. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách a ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů. „Prostřednictvím Státního pozemkového úřadu bylo v loňském roce realizováno v krajině několik stovek projektů v celkové hodnotě 1 149 milionů korun,“ zhodnotila působení úřadu při příležitostí vyhlášení výsledků ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová a dodala: „Zatímco v roce 2013 bylo nově rozpracováno pouze 85 nových projektů komplexních pozemkových úprav, v roce 2015 to bylo celkem 271 akcí.“ Společná zařízení byla odbornou komisí hodnocena ve třech kategoriích. Současně byla vyhlášena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování.

 

Přehled vítězů:

Opatření ke zpřístupnění pozemků: polní cesta v k. ú. Olešnice na Moravě, okres Blansko Protierozní a vodohospodářská opatření : krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v k. ú. Třanovice, okres Frýdek-Místek

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí: opatření na zvýšení ekologické stability v k. ú. Lichkov, okres Ústí nad Orlicí

Cena Státního pozemkového úřadu: krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v k. ú. Třanovice, okres Frýdek-Místek

Cena veřejnosti: krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v k. ú.

Celkem bylo přihlášených 92 projektů, v  kategorii Zpřístupnění pozemků 56, Protierozní a vodohospodářská opatření 25, Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 11projektů. Součástí slavnostního vyhlášení vítězů letošního ročníku soutěže byl i podpis dohody o vzájemné spolupráci, kterou podepsala ústřední ředitelka SPÚ spolu s předsedou Sdružení místních samospráv ČR Stanislavem Polčákem. Dohoda specifikuje oblasti, ve kterých si oba partneři mohou výrazně pomoci. Jde např. o vzájemné konzultace návrhů legislativních předpisů týkajících se pozemkových úprav nebo spolupráci na podpoře místních samospráv v oblastech činností příslušejících Státnímu pozemkovému úřadu.

Jaromír Hampl

Vyhlášení vítězů

 

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX