Rady na cestování II. - Cestovní pojištění a dětské pasy

Dovolená je vybrána, rezervována – částečně nebo i zcela uhrazena a tedˇ už se jen těšíte na vysněnou zaslouženou dovolenou.  Před vlastní dovolenou je třeba mj. zkontrolovat všechny potřebné doklady, pojištění atd. Bohužel se stále ještě  setkáváme se situacemi, kdy v okamžiku  odjezdu na dovolenou něco chybí, cosi Vám objektivně zabrání dovolenou si užít  nebo vůbec na  ni odjet. Nejdůležitějšími doklady na dovolenou jsem samozřejmě cestovní pasy nebo OP v případě cestování po Evropské unii a i kvalitní cestovní pojištění.

Cestovní pojištění

Většinou již v rámci sepsání cestovní smlouvy u prodejce jednotlivých zájezdů či jen pobytů je vám nabídnuto možnost doplacení cestovního pojištění. Bohužel – stále přes veškerá varování a informace o možných důsledcích odjíždí mnoho našich občanů do zahraničí bez kvalitního cestovního pojištění.

Nabídka na českém trhu je velmi široká, nabízí  se jak krátkodobá pojištění, tak i roční paušály. Vždy se vyplatí srovnávat ceny pojištění, limity pojistného plnění a samozřejmě i případné výluky z pojistného plnění. V současné době se hodně našich spoluobčanů  spoléhá i na cestovní pojištění, která přísluší k platebním kartám, vydaným jejich bankami. Musíme upozornit, že uvedená pojištění poskytují jen omezenou ochranu,  většinou s nižšími limity plnění  a současně s mnoha výlukami pojistného plnění.Výjimku tvoří jen  „Zlaté karty¨“, které banky vydávají jen svým nejlepším zákazníkům. Pro cesty v rámci Evropské unie stále mnoho Čechů spoléhá na „Evropský průkaz pojištěnce“, platný po celém jejím území. Průkaz samozřejmě platí – ale za podmínek, že  v každé členské zemi bude nositeli průkazu poskytnuta nutná a neodkladná lékařská péče za podmínek, které platí pro místní pojištěnce vč. všech přímých plateb a spoluúčasti pacienta.  Transport za doprovodu zdravotnického personálu musí být hrazen v plné výši. Po návratu je nutno žádat úhradu všech vzniklých nákladů u své zdravotní pojišťovny. Je nutno předložit všechny účty – proplaceno je do výše  dle sazebníku tuzemské pojišťovny. Vyřízení je  časově velmi náročné a podléhá mj. i schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.


Druhy cestovního pojištění

 
Cestovní pojištění nabízené na našem trhu dělíme dle jednotlivých pojistných rizik na:
Pojištění léčebných výloh, pojištění úrazové, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel. Zvláštním druhem pojištění je pojištění na storno zájezdu, nově pojišťovny nabízejí pojištění nevyužité dovolené, přerušení cesty a zmeškání spoje. Celoroční pojištění v sobě zahrnuje členství v Alpském klubu – ALPENVEREIN,  které u nás zprostředkovává několik subjektů. Unikátní výhodou členství  je především úhrada nákladů na záchranné práce v nepřístupných terénech, na horách, vč. využití vrtulníku, klasické léčebné výlohy jsou kryty ale jen v omezené míře. Již před několika lety začaly české komerční pojišťovny – jako součást cestovního pojištění – pojištění využití zásahu Horské služby našich občanů cestujících na Slovensko a do Polska.

 Co tedy stručně zahrnují jednotlivá pojištění? Léčebné výlohy – ambulantní ošetření, akutní ošetření zubů, hospitalizaci, nutné léky, případný převoz do vlasti vč. zdravotnického doprovodu, v tom nejsmutnějším případě i převoz ostatků, většina pojišťoven v současné době hradí i náklady na opatrovníka (letenka, jízdenka, ubytování, strava). O opatrovníkovi rozhoduje lékař asistenční služby pojišťovny po konzultaci s místním ošetřujícím lékařem. Pojištění úrazové – odškodnění následkem úrazu, popř.  smrti úrazem, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě – na zdraví, majetku, finanční, pojištění zavazadel, pojištěn přerušení cesty a nevyužité dovolené. Specifickým druhem pojištění, které je stále více v poslední době uzavíráno je pojištění storna zájezdu ze strany klienta z předem určených důvodů  - náhlá nemoc, neodvratná živelní nebo rodinná událost, nově i ztráta zaměstnání. Pojištění na storno zájezdu lze sjednat jako součást balíčku cestovního pojištění.
 Pro sezonu 2012 většina velkých a středních českých cestovních kanceláří – k nelibosti pojišťoven, které přišly o  téměř bezpracný zisk – přestala zahrnovat do základní ceny zájezdů pojištění léčebných výloh. Cestovní kanceláře k tomu vedly jednak požadavky samotných klientů, kteří žádali odpočet daného pojištění i tlak na ceny zájezdů.  Cestovatelé tedy stojí před volbou – zajistit si pojištění samostatně, využít nabídky prodejce zájezdu na uzavření cestovního  pojištění nebo riskovat a odjet bez pojištění.
 
Komerční pojišťovny nabízejí různá pojištění – krátkodobé  maximálně na 90 dnů, pro delší cesty se doporučuje sjednání ročního pojištění. K ročnímu pojištění  nelze uzavřít pojištění na storno zájezdu. Pojistné se liší  nejen podle jednotlivých pojišťoven a poskytovaného plnění, ale samozřejmě i podle věku pojištěných a oblastí, pro které je uzavíráno. Při výběru pojištění doporučujeme porovnávat ceny, limity a případné výluky  pojistného plnění, rozsah nabízených služeb vč. asistenčních a jejich dostupnosti, reference přátel a známých. V současné době je za minimální považováno 1,5-1,7 mil. Kč na osobu pro oblast Evropy (kam řadíme i Tunisko, Egypt, Turecko, Izrael a Maroko). Pro oblast  severní a jižní Ameriky, Asie a Austrálie zhruba dvojnásobek. Naše doporučení platí pro standardní turistické cesty. Novinkou v poslední době je, že většina velkých pojišťoven nabízí pojištění zavazadel během přepravy (letecké i autobusové), ještě donedávna platilo pravidlo, že za škody během přepravy odpovídal dopravce.
  
 Postup při pojistné události v zahraničí

 
Vysvětlení požadujte již při sjednávání pojistky, prostudujte si pojistné podmínky. Vždy se doporučuje kontaktovat asistenční službu pojišťovny, zvláště v případě větších problémů, hospitalizace v nemocnici  atd. V případě lékařského ošetření si vyžádejte veškeré účty, platí i pro doklady z lékárny. Pokud nemáte dostatek prostředků – asistenční služba zajistí garanci platby.  Jiné pojistné události – např. způsobená škoda i Vámi zaviněná:  na majetku, na zdraví, finanční, vždy ihned  informujte asistenční službu pojišťovny, nepodepisujete žádný protokol, kterému nerozumíte. Pojišťovny stanoví ve svých smluvních podmínkách i výluky, kdy mohou omezit nebo zcela odmítnout pojistné plnění. Je to zejména při vzniku pojistné události pod vlivem alkoholu, omamných látek, při cestování do oblastí se zvýšenými bezpečnostními riziky, kam nedoporučují cestovat naše státní orgány. Podrobné informace najdete na stránkách  ministerstva zahraničí České republiky – www.mzv.cz.


Postup při stornu zájezdu ze strany klienta

 
Ihned po zjištění dané skutečnosti je nutno informovat příslušnou pojišťovnu, vyplnit škodní protokol, doložit cestovní smlouvy, doklad o výši storno poplatků z Cestovní kanceláře, doklady o důvodu storna zájezdu.

Pojistnou událost likvidují pojišťovny většinou ve lhůtě 14-30 dnů dle její závažnosti. Vždy je nutno předložit vyplněný škodní protokol a kompletní doklady vztahující se k dané pojistné události. spoluúčast pojištěného v rámci likvidace pojistné události související se stornem zájezdu ze strany klienta  se pohybuje mezi 20-30 % dle jednotlivých pojišťoven.


Cestovní doklady


V rámci cest po EU držitelé platných občanských průkazů vydaných Českou republikou pokud jsou vybaveny strojově čitelnými údaji.  Po několika letech určitého chaosu se zapisováním  či nezapisováním nezletilých dětí do cestovních pasů rodičů končí úplně tato možnost pro české občany. V letošním roce do 26. června (poslední možné datum návratu) je možné cestovat s dětmi zapsanými v cestovním pasu rodičů. Po uvedeném datu musí mít všechny děti vlastní cestovní doklad na cesty do zahraničí. Cestovní pasy pro děti do 15 let se vydávají na dobu 5 let za Kč 100.

 

Jak  vyřídit dítěti cestovní pas?

 
Je  nutno předložit rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o státním občanství dítěte (v případě vydání prvního pasu). Nejdříve je tedy nutno zajistit osvědčení o českém státním občanství dítěte – trvá dva týdny, musíte doložit: rodný list dítěte, rodné listy rodičů nebo oddací list rodičů vydaný před 1. 7. 2011,  doklad totožnosti rodiče, který o dané osvědčení žádá. Osobní přítomnost dítěte není nutná.
Vlastní žádost o cestovní pas se strojově čitelnými údaji  a nosiči biometrických dat se podává u místně příslušného obecního úřadu. Dospělá osoba předkládá občanský průkaz, za děti je nutno předložit všechny výše uvedené doklady. Fotografie jsou zhotoveny na místě. Biometrickými údaji se rozumí fotografie a u osob starších 10 let také otisky prstů. Vyřízení pasu trvá cca 4 týdny.

Samozřejmě existuje i pro děti varianta tzv. rychlopasů, s platností na 6 měsíců, pro dítě do 15 let za Kč 1000. Ale pozor, existuje řada zemí – mezi nimi i našimi turisty velmi oblíbený Egypt, Turecko – které při vstupu na své území požadují platnost cestovního pasu ještě 6 měsíců po plánovaném odjezdu ze země. Doporučujeme se vždy informovat u příslušného zastupitelského úřadu daného státu.

Cestování dětí bez rodičů
V případě, že dítě cestuje s prarodiči, jinými příbuznými či přáteli, popř. jako školní nebo zájmová skupina – musí předložit potvrzení – s ověřeným podpisem, že rodič (zákonný zástupce) s cestou souhlasí. Potvrzení musí obsahovat jméno a datum narození dítěte, cíl a termín cesty, jméno doprovázející osoby  nebo osob, vč. data narození a čísla cestovního dokladu. Pokud jsou rodiče rozvedeni, jsou třeba ověřené podpisy obou rodičů. Souhlas s vycestováním dítěte do zahraničí je vyžadován i pro samostatně cestující nedoprovázené děti.

Kompletní informace najdete na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz a na stránkách ministerstva zahraničních věcí České republiky  www.mzv.cz

Několik rad na závěr

Při každé cestě do zahraničí si vždy s sebou vezměte kopii cestovního dokladu, doklady a cennosti si vždy uschovejte do trezoru – pokud situace umožní. V běžném styku se můžete vždy prokázat fotokopií pasu. Pro případ nenadálé ztráty či zničení cestovních dokladů doporučujeme vozit s sebou dvě aktuální pasové fotografie. Naše zastupitelské úřady v zahraničí Vám vystaví náhradní doklad na cestu zpět.

Určitě si připravte následující:

 
• Platný cestovní doklad
• Cestovní smlouvu – pokud cestujete s cestovní kanceláří
• Pokyny na cestu a všechny doklady předané cestovní kanceláří
• Rezervaci ubytování a kontakt na ubytovatele
• Letenky, jízdenky
• Kartičky  na cestovní pojištění vč. kontaktu na asistenční službu
• Kontakt na český zastupitelský úřad v zahraničí

 

V příštím pokračování  seriálu se zaměříme na výběr dovolené pro rodiny a dětmi a zvláštnosti a odlišnosti cestování s nimi