Prohlášení vědců Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze k situaci v NP Šumavě


PRAHA - Ve Vědecké radě Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze zasedá víc než 35 členů, mezi nimiž je i 15 profesorů a 11 docentů, a tak nikdo nemůže zpochybnit, že by jakékoliv stanovisko odsouhlasené na tomto fóru odborníků nemělo svoji vědeckou váhu v porovnání s protesty členů různých zájmových organizací.

Proto by neměla zapadnout pětice bodů ze stanoviska vědecké rady Fakulty lesnické a dřevařské ČZU k situaci v NP Šumava.

Zkuste si stanovisko přečíst bez ohledu na to, jest-li na Šumavu jezdíte chodit po kopcích, plout po Vltavě,  frčet po cyklotrasách nebo těšit se z rozšiřujících pasek. Tady je to stanovisko ...
 
1) Situace kolem jmenování nového vedení NPŠ považujeme za zbytečně emocionálně vyhrocenou. Současný stav je však v podstatné míře výsledkem politického a aktivistického přístupu osob i organizací, které často nelze zařadit do odborné, či vědecké základny.

2) Není pochyby o tom, že zřízení a sledování bezzásahových území je jednou z klíčových priorit managementu NP, ale v minulých obdobích bylo preferováno na úkor jiných cílů a poslání NP, na nevhodně velkém a rozčleněném území a v nevhodných typech ekosystémů NP.

3) Není pochyb, že nadměrná aplikace principu bezzásahovosti značně přispěla k problémům minulých vedení NP, která uplatňovala vůči veřejnosti, obcím a dalším subjektům na území NP působícím, velmi jednostranný a nekomunikativní přístup.

4) Vědecká rada Fakulty lesnické a dřevařské ČZU proto vyzývá vědeckou, odbornou i laickou obec, stejně tak i dotčené orgány státní správy, aby při svých rozhodnutích nezvažovaly jednostranná vědecká šetření, ale respektovaly poznatky v celé jejich šíři, včetně poznatků lesnické vědecké obce a názorů obecních samospráv.

5) Vědecká rada Fakulty lesnické a dřevařské ČZU doporučuje zpracovat a realizovat dlouhodobou strategii péče o lesní ekosystémy v NP Šumava vycházející z vědeckých poznatků, z konkrétního stavu a vývoje porostů a směřující k posílení jejich ekologické stability a biodiverzity.

Pod prohlášením je podepsaný předseda vědecoké rady,  Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., který je děkanem  Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.

 Napsali jinde  

Šumavanet.cz

http://www.sumavanet.cz/fr.asp?tab=snet&id=7191&burl=

Prvnizpravy.cz

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/vedecka-rada-fakulty-lesnicke-k-situaci-v-np-sumava/

Turistika.cz

http://www.turistika.cz/clanky/prohlaseni-vedcu-fakulty-lesnicke-a-drevarske-czu-v-praze-k-situaci-v-np-sumave